Livedo reticularishttps://en.wikipedia.org/wiki/Livedo_reticularis
Livedo reticularis është një gjetje e zakonshme e lëkurës që përbëhet nga një model vaskular rrjetëzues me lara-lara që shfaqet si një njollë vjollce e lëkurës si dantella. Mund të përkeqësohet nga ekspozimi ndaj të ftohtit dhe shfaqet më shpesh në ekstremitetet e poshtme. Çngjyrosja shkaktohet nga zvogëlimi i rrjedhjes së gjakut nëpër arteriolat që furnizojnë kapilarët e lëkurës, duke rezultuar në gjakun e deoksigjenuar që shfaqet si njollë blu. Kjo mund të shkaktohet në mënyrë dytësore nga hiperlipidemia, gjendjet hematologjike mikrovaskulare ose anemike, mangësitë ushqyese, sëmundjet hiper- dhe autoimune dhe barnat/toksinat.

  • Lezion për shkak të stenozës së rëndë të aortoiliakës infrarenale.
  • Erythema ab igne vs. Livedo reticularis